Burgerschap

Burgerschap

Bij burgerschapsonderwijs staan acht basiswaarden centraal die van belang zijn binnen de democratische, pluriforme samenleving: vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, verdraagzaamheid, autonomie, verantwoordelijkheidsbesef, het afwijzen van onverdraagzaamheid en het afwijzen van discriminatie.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ziet burgerschap als basisvaardigheden. Vanaf augustus 2021 heeft het Ministerie van OCW scholen verplicht om burgerschapsonderwijs te geven. AKTraining verzorgt burgerschapsonderwijs aan leerlingen en docenten.

Het doel van de workshops is preventief en burgerschap voert de boventoon. We laten leerlingen kennismaken met begrippen zoals burgerschap, communiceren(luisteren), waarden/ normen, culturen, respect, begrip, pesten, stereotypen, vooroordelen en allerlei vormen van discriminatie. De leerlingen worden op een positieve manier betrokken. De workshop  bevordert de dialoog tussen leerlingen en anderen met uiteenlopende achtergronden. De trainers kunnen zich goed inleven in de belevingswereld van de leerlingen en dagen hen uit hierover in gesprek te gaan.

Het doel is dat de deelnemende leerlingen beter hierdoor kunnen functioneren op school en later op de arbeidsplek en derhalve niet voortijdig zullen uitvallen. De workshops zijn zeer geschikt voor VMBO leerlingen / docenten. De workshop kan worden aangepast aan de gewenste situatie.

Burgerschap